Översikt över HNS-Fastigheter Ab:s verksamhetsår 2016

Det bästa resultatet i bolagets historia

Under 2016 fortsatte HNS-Fastigheter Ab den långsiktiga utvecklingen av verksamheten. Till följd av den resultatorienterade verksamheten lyckades bolaget uppnå både HNS:s bindande årliga effektiviseringsmål på två procent och det bästa ekonomiska resultatet i bolagets historia. Bolaget kunde som avtalsenlig årsrabatt återföra 2,45 miljoner € till HNS. Samtidigt ökade bolagets kundnöjdhet ytterligare, vilket också är ett tecken på ett lyckat verksamhetsår.

Omfattande projekt då sjukhusverksamheten utvidgas

Då HNS:s verksamhet utvidgas och volymerna ökar får de lokaler och fastigheter som behövs för verksamheten en allt viktigare roll. Bolaget sköter nu över en miljon bruttokvadratmeter. Med siktet inställt på framtiden godkände HNS:s styrelse i slutet av året projektplanen och budgeten (280 M€) för samkommunens största investeringsprojekt – Brosjukhuset i Mejlans. I projektet utnyttjas ett nytt sätt att arbeta: arbetsmetoden Big Room för samman de olika parterna i byggprojektet och utvecklar kommunikationen samt effektiviserar planeringsprocessen.

Dessutom tog man vid projektplaneringen i bruk ett CAVE-system som möjliggör tredimensionell visualisering av byggplanerna. I och med de ökade volymerna ökar också säkerhetsriskerna, och för att förbereda sig för detta fortsatte arbetet med renoverings- och utvidgningsprojektet vid Säkerhetscentralen i Mejlans. Målet med projektet är att skapa ett modernt kontrollrum som uppfyller dagens krav och fungerar 24/7 samt lokaler för övervakning och säkerhetsexperter. Den nuvarande Säkerhetscentralen byggdes för behoven på 1980-talet och har efter hand blivit otillräcklig. Säkerhetscentralsprojektet genomförs 2017–2018 i enlighet med investeringsprogrammet. I november 2016 firades taklagsfest för nybygget som omfattar 100 personalbostäder på Busholmen i Helsingfors. Projektet har framskridit enligt tidsplanen och de nya invånarna kan flytta in mot slutet av 2017. Förutom på Busholmen byggs det också nya bostäder i Näshöjden, där den detaljplaneändring som det planerade kompletteringsbyggandet krävde fick laga kraft i augusti medan valet av planerare slutfördes i december. Bostadsobjekten har goda förbindelser och är effektiva stöd vid rekryteringen av sjukhuspersonal då behovet av arbetskraft särskilt i Helsingfors fortsätter att öka.

Funktionsdugliga lokaler och effektiviserande teknik

Vid sidan av nybyggnations- och totalrenoveringsobjekten är underhållet av de äldre sjukhusbyggnaderna så att de hålls funktionsdugliga ett centralt mål för bolagets verksamhet. Under verksamhetsåret var det särskilt inomhusmiljöproblem som sysselsatte underhållsenheten. Man har aktivt tagit sig an problemen som främst orsakas av gamla byggmetoder, och för att ersätta de ventilationsaggregat som innehåller mineralull startade bland annat en tilluftsutredning som omfattade hela HNS. Under året infördes HUSKEY-systemet (HUS Kierrätys, Energia ja Ympäristö, ”HNS Återvinning, Energi och Miljö”) som påverkar energieffektiviteten inom hela HNS. Med HUSKEY kan man följa upp mängden avfall som uppstår vid varje verksamhetsställe, vilket gör det möjligt att effektivisera avfallssorteringen och därmed påverka kostnaderna. Även HNS:s elektroniska uppföljningssystem HUSe utnyttjades för att förbättra energieffektiviteten: rapporteringssystemet gör det möjligt att följa upp och styra energiförbrukningen och antalet larm som fastighetsautomationssystemen genererar. Man har lyckats få både energiförbrukningen och antalet larm till en bra nivå. Under bolagets 26:e verksamhetsår förberedde man sig för personbyten: både verkställande direktör Ilkka Marttila och fastighetsservicechef Jukka Hakkila gick i pension i början av februari 2017. Till efterträdare för Marttila – bolagets vd sedan det grundades – valde bolagsstyrelsen husbyggnadsingenjör Mikko Salla, som tillträdde den 27 februari 2017.